5 کودک به تنهایی در خانه ای زندگی می کردند پدرمعتاد به شیشه خانه را ترک کرده و خبری از او ندارند و مادر معتاد به تریاک هر از گاهی به خانه بازمی گردد. پسر بزرگ در مقطع ششم دبستان تحصیل می کند و از خواهران و براداران کوچکتر خود نگهداری می کند.