این خانواده دارای ملیت افغانی هستند. به لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف اند . پدر جمع اوری کننده بازیافت است. مادر دچار بیماریی در ناحیه دست می باشد و در تکلم و ارتباط بر قرار کردن هم مشکل دارد. چهار فرزند دارند که طبق گفته پدر ومادر کار نمی کنند ولی طبق گفته همسایه ها گاهی گدایی می کنند.