پدری معتاد که اندک درآمدش صرف مصرف مواد خودش می‌شود و کودکانی دچار سوءتغذیه و مادری سردرگم که نمی‌داند باید چه کند، حال بسیاری از خانه‌هایی که می‌رویم؛ است.
خانه علی و زهرا هم یکی از این خانه‌ها است. علی 9 سال دارد اما به‌مانند کودکی 6 ساله است. بعد از معاینات پزشک داوطلب جمعیت تشخیص داده شد که دچار سوءتغذیه است. پدرش به تریاک اعتیاد دارد و به جمع‌آوری ضایعات مشغول است که البته به قول مادرش چه پدری که اگر نبود، بهتر بود.