پدر خانواده بیماری اعصاب و روان دارد کار نمیکند و بچه ها و همسرش راکتک میزند.
مادر خانواده به همراه سه دخترش دریک کارگاه خیاطی کار میکند که به خاطر تنها ماندن دو تا دختر دیگرش درخانه با صاحبکارش صحبت کرده و 4 چرخ خیاطی را به خانه آورده اند و درخانه کار میکنند.
۵ فرزند دختر دارند.
دختر بزرگ ۱۹ ساله و دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه پرند است .
دختر دوم ۱۶ ساله و کلاس دهم
دختر سوم ۱۴ ساله و کلاس هشتم
دختر چهارم ۸ ساله و کلاس سوم
دختر پنحم ۵ سالشه
متراژ خانه ۳۵ متر است که اتاق خواب ندارد و با اوردن چرخ خیاطی به خانه فضای خانه خیلی کمتر از قبل شده است .
مادر خانواده دیسک کمر دارد و دکتر استراحت راتجویز کرده که مادر نمیتواند به تجویز پزشک عمل کند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here