خانواده هفت نفره افغان متشکل از پدربزرگ، مادربزرگ، مادر و چهار فرزند هشت، شش، چهار و دو ساله توسط معتمد محل معرفی گردیدند.
پدر خانواده در یک درگیری خانوادگی یکی از اقوام را به قتل رسانده است و اکنون چهار سال است که زندانی است.
تمام مخارج خانواده به دوش پدربزرگ است که کارگری می‌کند و روزی پانزده – بیست و پنج هزار تومان درآمد دارد.
هیچ‌یک از اعضای خانواده بیمه نیستند و در یک خانه هشتاد متری زندگی می‌کنند.
نیازمند دریافت کیسه غذایی و یک‌بار بازدید مجدد تشخیص داده می‌شوند.