خانواده شامل مادر، پدر و دو پسر و چهار دختر در سن‌های کمتر از پانزده سال است.
خانه در اطراف زمین کشاورزی واقع شده و مادر و پدر خانواده در زمین‌ سبزی‌کاری می‌کنند.
فرزندان هیچ کدام به مدرسه نمی‌روند.
سه پسر به سن‌های نه، دوازده و پانزده سال که تازه از افغانستان برای کار آمده‌اند و بچه‌های خواهر پدر خانواده هستند برای شام و ناهار به این خانه می‌آیند. بقیه زمان خود را کار می‌کنند. آنها نیز به مدرسه نرفته‌اند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.