در محله عفاری، مادری با ۲ پسر و ۲ دختر خود در خانه‌ای ۳۰ متری و نمور با شرایط بهداشتی بدی زندگی می‌کنند. بچه‌ها شناسنامه ندارند و اولین دختر خانواده که ۱۴ سال دارد ازدواج کرده است.
در کنار بچه‌ها دایی مجرد و معتادی نیز با این خانواده زندگی می‌کند و ۴ بچه‌ی دایی دیگر که به خاطر مواد مخدر در زندان است؛ در کنار این خانواده زندگی می‌کنند. به خاطر شرایط دایی‌ها این خانواده بسیار در معرض آسیب است و هیچ منبع درآمدی هم ندارند.