مرضیه دختر ۹ ساله به همراه پدر پیر و از کارافتاده اش زندگی میکند و مادرش آنها را ترک کرده است.
مرضیه فاقد مدارک هویتی وشناسنامه است. پدر درگیر اعتیاد است و منبع درآمدی هم ندارد وبرای تامین موادمصرفی و مخارج زندگی، خانه ای که در آن زندگی میکنند را در اختیار معتادان قرار میدهد و با درآمد ناچیز آن بخشی از هزینه های خانه راه تامین میکند.
به گفته مرضیه گاهی همین مبلغ ناچیز هم را ندارند و مجبور میشوند وسایل داخل خانه و یا ضایعاتی که جمع میکنند را بفروشند تا بتوانند چیزی برای خوردن بخرند.
خانه ای که در آن زندگی میکنند دارای دو اتاق است و بدون حمام و آشپزخانه است.
شرایط مرضیه واقعا سخت و نگران کننده است.