خانواده‌ی يوسفی، افغان هستند و دارای ٣ فرزند. پدر خانواده، سال‌هاست اعتياد دارد و سركار نمی‌رود؛ پسر خانواده مدرسه می‌رود، ولی دختر بزرگ‌تر كه ١١ ساله است به علت بیماری‌های متعدد و مشكل مالی مدرسه نمی‌رود.

دختر بزرگ‌تر، انحراف چشم و از هر دو پا مشكل استخوانی شديد داشت.
مادر از پوست كندن سير و باقالی كسب درآمد داشت و اكثر وسايل خانه از خيرين و همسایه‌ها رسیده‌بود.