خانواده‌ی یوسفی، افغان هستند و دارای ٣ فرزند. پدر خانواده، سال‌هاست اعتیاد دارد و سرکار نمی‌رود؛ پسر خانواده مدرسه می‌رود، ولی دختر بزرگ‌تر که ١١ ساله است به علت بیماری‌های متعدد و مشکل مالی مدرسه نمی‌رود.

دختر بزرگ‌تر، انحراف چشم و از هر دو پا مشکل استخوانی شدید داشت.
مادر از پوست کندن سیر و باقالی کسب درآمد داشت و اکثر وسایل خانه از خیرین و همسایه‌ها رسیده‌بود.