دختری که تا سن پنجاه سالگی، به پای مادر مریضش نشسته.
زینب شیر دختریست که سال های جوانیش را صرف خدمت به مادر و برادرش کرده.
بعد از ازدواج برادرش، با مادر ناشنوا و علیلش در یک اتاق ۴×۳ متری کاه گلی زندگی می کنند. محل خواب، حمام و آشپزخانه همان تک اتاق است.
تنها منبع درآمدشان نیز کمک خیرین است.
دلیل ازدواج نکردنش را پرسیدیم.
گفت: «خدمت به مادر پیر خود را بر هر خواسته ای ترجیح دادم.»

شناسایی سردشت