پدر خانواده بدلیل اعتیاد و حمل مواد مخدر دستگیر شده و در زندان به سر می برد. دو فرزند پسر ۸ و۶ ساله دارند. صاحب خانه بسیار کوچکی از خودشان هستند ولی در تامین هزینه خورد و خوراک مشکل دارند.