خانم باسلیقه و مهربانی است که انتهای یک حیاط بزرگ داخل یک اتاق ۴۰ متری به همراه دو دخترش زندگی می‌کند. خانه را یک خیر بدون پول پیش به آنها اجاره داده است ولی اجاره هم ماه‌ها عقب افتاده است. برق بارها قطع شده است و ….

پدر رهایشان کرده و دو دختر زیبا ساکت و بدون حرف فقط نگاه می‌کردند…
همسایگان و مدیر مدرسه در تامین مواد غذایی به آنها کمک می‌کنند …
مادر خانواده بیماری MS دارد و هزینه داروهایش به هیچ عنوان تامین نمی‌شود و دیگر دارو نمی‌خورد و شرايط مادر رو به وخامت مي‌رود ..‌‌.