مادر سواد ندارد و از پاک کردن سبزی مخارج همسر و دو فرزندش را تامين مي كند، پدر هم بيكار است
اين خانواده ی افغان كه مدت زیادی نیست به ايران مهاجرت كرده اند همراه سه خانواده ديگر در گوشه ای یک زمين كشاورزی با چوب و حلبی آلونکی ۲۰ متری را بدون کمترین امکاناتی مثل آب، برق، گاز و حمام بنا كردند و زندگی می كنند.
دختر بزرگ خانواده ۱۲ ساله است، تا مقطع چهارم ابتدایی را در افغانستان درس خوانده و شش سال است كه دیگر به مدرسه نمی رود، كارت آبی ندارند و از طرف دیگر خانم نصيری مدیر مدرسه ی محل زندگی‌شان که سه سال است سركار آمده اجازه ی تحصيل را به اتباع خارجی نمی دهد.

درآمد این خانواده چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان در ماه است .