خانواده‌ای با ۹ فرزند که دو تا از آن‌ها ناشنوا و بقیه دارای مشکل مجاری ادراری بودند. همگی دارای شغل آزاد (کارگر) بودند و بیمه نداشتند. یکی از دخترها بیوه بود و سه فرزند داشت. دختر دیگر با پیرمردی ازدواج‌ کرده بود.
وضعیت ظاهری خانه و معیشتی خانواده ضعیف بود و شامل مستمری کمیته بودند.