پدر و مادری پیر و ازکارافتاده با پسر و عروسشان در خانه ساکن بودند؛ پدر دارای بیماری مجاری ادراری و کیسه صفرا بود و توسط خیرین درمان می‌شد. پسر خانواده کارگر و دو فرزند داشت. پسر دیگر خانواده دارای سو سابقه و اعتیاد بود.