در روستای قلعه نو، مردم از نظر معیشتی، در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارند. روستا، یک حسینه و یک مسجد و مدرسه‌ای برای تمام مقاطع و همچنین خانه بهداشت دارد.

انتهای روستا و کنار یک خرابه، منطقه‌ای وجود داشت با چهار خانواده‌ی افغان که در فضایی کوچک با شرایط بسیار نامناسب از نظر ساختمانی و بهداشتی زندگی می‌کردند. دستشویی به صورت مشترک در حیاط بود؛ همه‌ی خانه‌ها بسیار کوچک بنا شده‌بود و وسایل منزل همه کهنه بودند.