در روستای قلعه نو، مردم از نظر معيشتی، در وضعيت نسبتا مناسبی قرار دارند. روستا، یک حسينه و یک مسجد و مدرسه‌ای برای تمام مقاطع و همچنين خانه بهداشت دارد.

انتهای روستا و كنار یک خرابه، منطقه‌ای وجود داشت با چهار خانواده‌ی افغان كه در فضایی كوچک با شرايط بسيار نامناسب از نظر ساختمانی و بهداشتی زندگی می‌کردند. دستشویی به صورت مشترک در حياط بود؛ همه‌ی خانه‌ها بسيار كوچك بنا شده‌بود و وسايل منزل همه كهنه بودند.