محله‌ی نفت سیاه که در غرب ملایر واقع شده‌است، یکی از محله‌های حاشیه‌ای شهر بوده که در ابتدا افرادی که از روستاهای اطراف مهاجرت کرده و توانایی تهیه‌ی مسکن در شهر را نداشته‌اند، اقدام به ساخت خانه در این محله نموده‌اند که بعدها با زیاد شدن این خانه‌ها، این منطقه شکل محله به خود گرفته‌است.

نام خیابان ورودی این محله، ملت است؛ بعد از ورود به این محله، ناخودآگاه تقارن این اسم و وضعیت مردم، انسان را به فکر وامی‌دارد.
اکثر قریب به اتفاق مردم این محله، دچار مشکلات مالی هستند؛ به گونه‌ای که تعدادی از کودکان به علت عدم توانایی مالی، از درس خواندن محروم هستند.
اکثر افراد این محله، به کارگری فصلی، جمع‌آوری ضایعات و گاها کشاورزی مشغول هستند.
تعداد قابل توجهی از پدران این محله به دلیل ارتکاب جرم‌هایی از قبیل سرقت و حمل و نگهداری مواد مخدر به زندان محکوم شده‌اند.
بخشی از این محله، فاقد آب و برق و گاز است و کل محل، سیستم فاضلابی نامناسبی دارد.
تنها ساختمان فرهنگی-مذهبی این محله، مسجد نیمه‌کاره‌ای است که به کمک ساکنین محله برپا شده‌است.
بعد از فقر مالی، بزرگ‌ترین مشکل این محله، بی‌کاری و اعتیاد است و ازدواج کودک. کار کودک و اشتغال به شغل‌های کاذب نیز در این محله خودنمایی می‌کند.