🔹 دیدگاه های مختلف درباره عوامل موثر بر فقر را به صورت دیدگاه های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی می‌توان طبقه بندی کرد.

🔹 وقتی فقر گسترش پیدا می کند که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان تولید نمی نماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش پیدا نمی کند.

🔹 فقر نتیجه شکست های شخصی و فقط یک مساله درآمدی نیست. فقر به طور مستقیم با سلامتی، آموزش، مسکن، فرصت های سیاسی و دیگر عوامل مرتبط است.

🔹 به علاوه فقر موقعیت های اجتماعی فقرا را بدتر می کند و دخالت آنان در اجتماع را کاهش می دهد.

🔹 علاوه بر عوامل مذکور، سیاست های اقتصادی و سیاسی نیز می توانند در فقیر کردن مردم موثر باشد.

🌐 منبع: تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کاهش فقر روستایی با تاکید بر فقر غذایی (مهدی میرطاهری.حسین طالبی.عبدالرضا افتخاری)

〰〰〰〰
✅ طرح کوچه گردان عاشق: طرحی پیرامون بررسی ریشه‌ها و پیامدهای فقر در کشور و راهکارهای کاهش آن

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.