روش‌های جمع‌آوری کمک های مالی از خارج کشور

برای کمک های مالی خارج کشور می توانید از طرق زیر اقدام فرمایید.

*) شما می‌توانید از شماره حساب بین المللی جمعیت امام علی با همکاری نمایندگی جمعیت در استرالیا استفاده نمایید:

حساب بین المللی جمعیت در استرالیا:

BANK NAME: NATIONAL AUSTRALIA
BANK ACCOUNT NAME: SOCIETY OF STUDENTS AGAINST POVERTY
LIMITED BSB: 082-286
ACCOUNT NUMBER:13-123-1490
SWIFT CODE: NATAAU3303M


 

*) افرادی که ساکن اروپا هستند می‌توانند از طریق ارتباط با نماینده جمعیت امام علی در اروپا وجوه خود را واریز نمایند؛ بدین منظور لازم است ابتدا ایمیلی به نماینده جمعیت در اروپا ارسال شود:

SOSAPOVERTY.EUROPE [ATT] GMAIL.COM


 

*) اگر ساکن آمریکا هستید، می‌توانید از طریق ارتباط با نماینده جمعیت امام علی در آمریکا وجوه خود را واریز نمایید. بدین منظور در ابتدا بایستی به جناب آقای نصراللهی نماینده جمعیت امام علی در آمریکا ایمیل ارسال شود (توجه داشته باشید که قبل از ایمیل زدن، به هیچ عنوان مبلغی واریز ننمایید):

MOHAMMAD.ALI.NASROLAHI [ATT] GMAIL.COM


 

*) اگر ساکن کانادا هستید، می‌توانید از طریق ارتباط با نماینده جمعیت امام علی در کانادا وجوه خود را واریز نمایید. بدین منظور در ابتدا بایستی به جناب آقای سجاد محمدرضاخانی نماینده جمعیت امام علی در آمریکا ایمیل ارسال شود (توجه داشته باشید که قبل از ایمیل زدن، به هیچ عنوان مبلغی واریز ننمایید):

Sajjad.mkhani [ATT] GMAIL.COM