در سال 1394 بیش از 7000 خانواده در سراسر کشور تحت پوشش طرح کوچه...

مدیر اجرایی شانزدهمین طرح کوچه گردان عاشق، خانم نعمت الله زاده، اعلام کرد: در سال 1394 بیش از 7000 خانواده در سراسر کشور، در اغلب استان ها، تحت پوشش طرح کوچه گردان عاشق قرار می...