تأمین ۷۸ درصد از هزینه های طرح کوچه گردان عاشق تا تاریخ ۲۰ تیر...

خانم ملکوتی، مدیر امور مالی جمعیت امام علی (ع)، اعلام کرد تاکنون 78 درصد از هزینه های اجرای طرح کوچه گردان عاشق به همت مردم نیکوکار در سراسر کشور تأمین شده است. وی افزود با...