کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش سی و یکم پسری بیمار از ایذه ============= داوود متولد 85، دچار ضایعه فلج مغزی میباشد. برای تامین هزینه های درمانی به کمک نیاز دارد. --------------------------- www.sosapoverty.org www.facebook.com/sosapoverty www.kuchegardan.org ---------------------------- با ما تماس بگیرید: 88930816 و 66876842 جمعیت امداد دانشجویی - مردمی...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش سی ام رنج یک مادر از پاکدشت ============= خانمي با دو فرزند دختر خردسال که دچار بیماری ms هستند و شوهر بدلیل بیماری ایشان را ترک کرده و تاکنون هیچ اطلاعی از او در دسترس...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیست و نهم خانواده ای از مشهد ============= در خانواده اعتیاد مشاهده شده است. مهاجرند و کارت اقامت ندارند. 8 فرزند دارند. سه پسر بزرگتر ضایعات جمع میکنند. خانه اجاره ای است. هیچ کدام از...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیست و هشتم خانواده ای دیگر از پاکدشت ============= خانواده ایی با پنج فرزند که بدلیل بیماری فرزند مجبور به مهاجرت به پاکدشت شدند. پدر کارگر و فرزند اول خانواده (پسر ۱۶سال) پیوند کبدشده اند...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیست و هفتم خانواده ای در پاکدشت ============= خانواده ای (یک مادر و دو دختر)، مستاجر دارای وضع مالی نامناسب طوریکه مادر شاغل تراشکاری و یکی از دختران هم شاغل میباشد. مادر بدلیل مشکل کلیه...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیست و ششم مشکلات درمانی در ساری ============= در شناسایی های کوچه گردان در ساری با موارد زیر برخوردیم: یک مورد سل (پسر خانواده) یک مورد کبد چرب ارثی اکثریت موارد شناسایی شده در یکی از مناطق مبتلا...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیست و پنجم نگین دختری از خرمشهر ============= ﻧﮕﻴﻦ 21 ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ. ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺧﻮاﺏ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاﻩ ﺷﻮﻫﺮﺵ و ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ اﺵ و ﺧﻮاﻫﺮﺵ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺧﺮاﺑﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﮕﻴﻦ اﺯ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﻲ...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیست و چهارم دختری از رباط کریم ============= چهار خواهرش به خاطر این بیماری نادر فوت شده اند. یک برادر دارد که کم توان است اما زندگی عادی دارد. موها بر اثر بیماری به صورت دوره...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیست و سوم، جمال جوانی از ایذه ============= جمال جوان ایذه ای دچار ضایعه قطع نخاع شده و بخاطر مشکلات شدید دچار زخم بستر نیز می باشد. برای هزینه های درمانش نیاز به کمک دارد. --------------------------- www.sosapoverty.org www.facebook.com/sosapoverty www.kuchegardan.org ---------------------------- با...