مفهوم و عوامل مرتبط با ناامنی غذایی

🔹 امنیت غذایی يك شاخص سلامتی خانوار و فرد است. 🔹 ناامنی غذايی به معنای فراهم کردن محدود يا نامطمئن غذای مغذی كافی و سالم، يا توانايی محدود يا نامطمئن برای كسب غذاهای مطلوب از...

چالش جهانی فقر شهری

🔹 اعتقاد به این که ساکنان سکونتگاههای غیررسمی، روستاییان مهاجری هستند که باید به زادگاهشان بازگردند و با حضورشان شهر را لکه‌دار کرده‌اند، شاید به این دلیل است که مقام های رسمی وظیفه ی...

تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کاهش فقر روستایی با تاکید بر فقر...

در دیدگاه اکولوژی، فقر به صورت پدیده ای بررسی می شود که ناشی از عوامل جغرافیایی است. 🔹 عوامل جغرافیایی شامل بسیاری از عوامل مانند موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، منابع طبیعی، سوانح و...

دیدگاه های مختلف درباره عوامل موثر بر فقر

🔹 دیدگاه های مختلف درباره عوامل موثر بر فقر را به صورت دیدگاه های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی می‌توان طبقه بندی کرد. 🔹 وقتی فقر گسترش پیدا می کند که جامعه ابزار و امکانات تولید...
زباله گردی

زباله گردی حق کودکان نیست

همیشه زمان هایی می رسد که انسان باید بایستد و مُهر پایانی بر یک عادت ناپسند و یک خُلق به دور از شرافت در جامعه خود بگذارد. روزهای سیاه کودکانی که زباله های شهر...

عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر فقر

عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر فقر: 🔹 حوادث احتمالی و رسوم اجتماعی: خانوارهای فقیر در مقابل حوادث احتمالی توان مقاومت کمتری دارند. 🔹 سطح آموزش: بی سوادی و نبود امکانات آموزشی مناسب باعث عدم آگاهی فقرا...

رابطه فقر با قانون گریزی

🔹 وقتی فقر در جامعه گسترش می‌یابد که جامعه ابزار امکان تولید ثروت را یکسان توزیع نمی نماید و توانایی اعضای جامعه نیز به طور یکسان پرورش نمی‌یابد.   🔹 در این شرایط است که فقرا...

تاثیر آموزش بر فقر

⬅️  آموزش از ميزان فقر و نابرابري درآمدها مي كاهد. 🔹 بنابر نظريه‌ی اقتصاد خرد، آموزش از مهم ترين عوامل تعيين كننده‌ی كارايي و بهره وري نيروي كار است. در نتیجه قشر فقير و محروم...

عوامل موثر بر کاهش فقر

بررسی تاریخچه تفکر درباره ی فقر حاکی از آن است که اندیشمندان اقتصادی به تدریج دریافته‌اند که صرف رشد اقتصادی نمی‌تواند مسئله‌ی فقر را از پیش روی بردارد. جنبه‌های غیر درآمدی فقر همچون بی‌سوادی‌، تبعیض‌های...