فعالیت تیم های اجرایی طرح کوچه گردان عاشق در زنجان بیش از پیش ادامه...

به گزارش مسئول طرح کوچه گردان عاشق در زنجان، تیم های آیین کوچه گردان عاشق در زنجان در غالب 3 تیم "شناسایی- جذب مالی و تدارکات" به فعالیت های خود ادامه می دهند. تیم...

راهم بده، حرف هایم را بشنو

راهم بده حرف هایم را بشنو تاب کوچه سرد بی هم صحبتی را ندارم راهم نمی دهی؟ بیا تا با صدایی بی دندان بگویم به تو: فرزندی که خرجمان می داد اکنون رفته است… نگاهم کن پشتم خمیده در کوچه مردم چشم تنگ می...

لبخند هست، زندگی هست، خدا هست …

انگار افتاب انتقام سالها بی مهری آدمها را از ما میگیرد. تمام بدنمان اشک میریزد زیر رگبار طلایی افتاب. سوال ها را مرور میکنیم. اما این ها همان سوال هاییست که میتوانیم بپرسیم !!...

سه جفت چشم که مدام می چرخید سمت خانه باغ …

چشم هایمان در راستای انگشت اشاره اش چرخید. به سمت خانه باغی بزرگ… «از دونه درشتاس. شاید در حد پولدار های زنجان. بهش میگیم کمک کنه میگه باشه اما…» فرمان را محکم تر می چسبد و...

مراقب موج ها باش، همیشه گم شدن سهمِ …

صدایم می کرد با چشمانش، با نگاهش، بدون قلبی که بتواند دوست بدارد وچشمانی که همیشه گریه مهمانش بود. هنگام خداحافظی درآغوشم کشید و پرسید: آنقدرشاعر شده ای که بمانی درسرسرای روزگاری که همه...

وقتی پیشه ات مهر باشد

وقتی پیشه ات مهر باشد .. سرمایه ات پول نیست .. آبی است که به تشنه ای میدهی .. یا نانی که به گرسنه ای .. حتی.. دانه ای که به پرنده ای .! بچه ها همه جمع شده بودن...

از من رها شده تر کسی آیا هست ؟!

کمی دورتر کنار دوستانش ایستاد نگاه خرماییش، توی کادر دوربین، غمگین و آرام، زمزمه می کرد چون تکه ای پلاستیک شکسته پرت شده کنار کوچه از من رها شده تر کسی آیا هست؟ تکه ای از آفتاب و لبخندی که حق هر انسان...

تا ما را دید، گل از گلش شکفت

تا ما را دید گل از گلش شکفت چین های کنار چشمش عمیق تر شدند بر روی تکه پارچه ای کنار در به اصطلاح خانه اش نشسته بود صدایمان را نمی شنید افسوس ! ای کاش این ما...

آه چه دردآور است

آه چه درد آور است.... بی پولی؟ نه گرسنگی؟ نه خیلی بی مهری و تنهایی؟ آری. بی مهری همچون خنجری بر قلب پدری 80 ساله ی فداکار و با آبرو و مهربان که با هزاران سختی و رنج...