گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – ایلام

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.  

گالری عکس – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵ – استان خراسان رضوی

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک کنید مشهد سرخس

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ استان یزد – کشتارگاه

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیلک نمایید.   

گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵ – استان البرز

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری عکس – شناسایی سالهای پیشین

کوچه گردان عاشق