از مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان مورد نیاز، مبلغ ۸۶,۲۳۹,۰۰۰ تومان جمع آوری شده است.

تنها ۳۵ روز دیگر فرصت باقیست …

تا این لحظه ۶۹۷ نفر در آزادی مجید سهیم شده اند.

0%