همبستگی بد رفتاری در کودکی با طلاق عاطفی

علل کودک آزاری
دی ۲۱, ۱۳۹۶
والدین بدرفتار ، قربانیان سابق کودک آزاری
دی ۲۱, ۱۳۹۶

همبستگی بد رفتاری در کودکی با طلاق عاطفی :نقش واسطه ای سبک های دلبستگی ,طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان
خانواده قدیمی ترین نهاد اجتماعی است که بر اساس ازدواج بین یک مرد و یک زن و بر اساس نوعی قرار داد شکل می گیرد و دارای کارکرد های متفاوت مثل:تربیتی و اقتصادی و فرهنگی و روانی موثر بر جامعه و سلامت ان می باشد. هر اندازه که روابط درون خانواده مناسب تر باشد خانواده و به تبع ان جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است.(ezazi s,2008)ازدواج مبنای شکل گیری خانواده و قطب مقابل ان طلاق است.طلاق دو نوع است :۱-طلاق اشکار:زوجین با مراجعه به دادگاه به طور رسمی جدا میشوند.۲-طلاق پنهان /عاطفی/خاموش:زوجین بنا به ضرورت و اجبار با هم دیگر زندگی می کنند(davoodi,mohammadi,2012)یک نوع نابهنجاری در خانواده است هر چند به جدائی زوجین منجر نمیشود اما زندگی انها به ازدواجی پوچ تبدیل شده است که فاقد عشق و محبت و دوستی است.(lalzadeh,asghari ebrahimabad,hesar sorkhi,2015)
در بررسی علل طلاق عاطفی علاوه بر عوامل اجتماعی و اقتصادی به عنوان روانشناختی مانند:سبک های دلبستگی ناایمن ,دشواری در تنظیم در هیجان و طرحواره های ناسازگار اولیه که می توانند از بد رفتاری در دوران کودکی نشات بگیرند اشاره نمود.بدرفتاری در کودکی و تجربه های ناگوار کودکی در زمینه تحول و سازگاری شخصیت در دوران بزرگسالی اثار و پیامد های دراز مدت ناخوشایندی دارد(lali m,2008)زمانی که کودک مورد بد رفتاری از سوی والدین قرار میگیرداحساس ناامن بودن دنیا و اعتماد و اطمینان نداشتن ایجاد میشود و این بی اعتماد موجب افسردگی میشود.(papi n.,2013)سبک دلبستگی در رابطه والد و کودک به رابطه عاشقانه بزرگسالی فرد انتقال میابد و بر رفتار و شناخت ما هیجانات در هر زمانی از زندگی تاثیر بگذارد و هرگونه خلل در یک رابطه دلبستگی دردناک است و موجب سوگواری میشود.(peyvastegar ,khosravi,karimi,2016)
افراد سبک دلبستگی ناایمن هنگام تعامل با دیگران احساس ناامنی می کنند برای همین با دیگران روابطی بی ثبات ,هیجانی توام با حسادت برقرار میکنند.براساس تحقیق سبک های دلبستگی نا ایمن با طلاق عاطفی و افسردگی و اضطراب بالا در زنان همراه بود.(ejtemaei sangari ,salimiyanrizi,2013).طرحواره ها در روانشناسی شناختی به بررسی این نکته که افراد چگونه فکر میکنند و ادراک و پردازش می کنند و به یاد می اورند(Williams je,Bergen,1982)طرحواره ها به شدت از بد رفتاری در کودکی تحت تاثیر قرار میگیرد و می توان روی طلاق عاطفی تاثیر بگذارد.
دشواری در تنظیم هیجانی به معنای بی نظمی احساسات بوده و بی نظمی احساساتنیز به نارسایی هایی در توانایی تجربه وابراز و استفاده از احساسات اطلاق میشود.(hawang j,2006)از مشکلات کودکان ازار دیده سرزنش خود (massey,1998)احساس گناه به خاطرحادثه رخ داده و مشکل در تنظیم هیجانات می باشد و این افراد نمی توانند در چه موقعیتی چه رفتاری باید داشته باشند(hildyard , wolfe,2002).افرادی که تنظیم هیجانی پایینی دارند در پیش بینی خواسته های دیگران توانیی کمتری دارندو هیجان های خود را به خوبی مهار نمی کنند و در مورد وقایع مقاومت کمتر نشان می دهند.(hashemi ,2013).
نتایج مطالعات محمدی ومظاهری وحیدری (۲۰۱۴)نشان داد که کودکان ازار دیده نسبت به ازار ندیده در طرحواره رهاشدگی و بی اعتمادی /بدرفتاری/شرم /شکست/نمره بالای کسب می کنند و این براساس نتایج بدست امده بین بدرفتاری کودکی و طرحواره ناسازگاری حوزه بریدگی و طرد معناداری مثبت می باشد.حیدری و اقبال (۲۰۱۰)به بررسی بین دشواری در تنظیم هیجانی ,سبک دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی و بین سبک اجتنابی در رضایت زناشویی رابطه منفی معنادار وجود دارد.ازاین رو بین دشواری در تنظیم هیجانات طلاق عاطفی رابطه مثبت وجود دارد.
این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بدرفتاری در کودکی با طلاق عاطفی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سبک های دلبستگی ,طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان انجام شد.تحقیق انجام شده توصیفی –همبستگی است و تحلیل داده ها با استفاده از روش اماری پیرسون صورت می گیرد.
یافته ها:بین بد رفتاری در کودکی با طرحواره ناسازگار در حوزه بریدگی و طرد همبستگی مثبت معنا داری وجود دارد و بین این متغییر با طلاق عاطفی با نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه همبستگی مثبت وجود دارد. بین بدرفتاری در کودکی و دشواری در تنظیم هیجان با نقش طرحواره ناسازگار اولیه همبستگی مثبت وجود دارد .بین سبک دلبستگی ناایمن و طلاق عاطفی با نقش واسطه ای در تنظیم هیجان همبستگی مثبت وجود دارد وبین دشواری در تنظیم هیجان و طلاق عاطفی همبستگی مثبت وجود دارد.
بحث:هدف از انجام دادن تحقیق مورد نظر بررسی نقش واسطه ای سبک دلبستگی ناایمن و طرحواره های ناسازگار و دشواری تنظیم هیجان در ارتباط با بد رفتاری در کودکی و طلاق عاطفی بود.سبک دلبستگی به تنهایی منجر به طلاق عاطفی نمی شود بلکه زمینه ساز بد تنظیمی هیجانی شده فردی که در روابط بین فردی قادر به تنظیم هیجانات خود نباشد در زندگی زناشویی دچار طلاق عاطفی خواهد شد.
نتیجه گیری:یافته ها نشان دادند که بد رفتاری در کودکی به طور مستقیم با طرحواره های ناسازگار اولیه و به طور غیر مستقیم با طلاق عاطفی به واسطه طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان رابطه دارد.بد رفتاری موجب شکل گیری دلبستگی ناایمن و طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان که نقش موثری در تخریب روابط بین فردی میشوند.
محدودیت های تحقیق این است که روش نمونه گیری دردسترس بود لذا در تعمیم نتایج ان به سایر گروه ها باید احتیاط کرد.
پیشنهاد میشود با برگذاری کارگاه های اموزشی به خانواده ها در مورد نحوه رفتار با کودک فرزند پروری ازبروز ارتباطات ناسالم بین فردی و نارضایتی زناشویی در اینده پیشگیری به عمل اید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *