برای حمایت مالی از سمینار کودک آزاری به دو روش زیر می توانید اقدام کنید:
۱. پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

۲. پرداخت از طریق واریز به شماره کارت ۱۶ رقمی حساب اصلی جمعیت امام علی
‎حساب جاري جام بانك ملت
‎ به نام جمعيت امام علي
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۱۳۰۸ بعد از واریز
مبلغ، روز و ساعت واریز را به ایمیل nochildabuse.sosapoverty@gmail.com ارسال کنید