رادیو هیس

 

 

چگونه آزار جسمی و جنسی کودکان را متوقف کنیم – دکتر شیری

 

 

وقتی که دیوار گریه کرد

 

 

صدای حاشیه – برای آتنا، بنیتا و پریا

 

 

کودکان از آزار جنسی در محل زندگی خود می گویند.

 

 

روایت کودکان از آزارهای جنسی، این قسمت: دختری با پدر و مادر معتاد