قومیت و الگوهایی ازدواج در ایران

ازدواج در جامعه ی سنتی اعراب خوزستان
اکتبر 9, 2016
برای پایان دادن به ازدواج کودکان هیچ توجیهی وجود ندارد.
اکتبر 9, 2016

?پدیدآورندگان: محمدجلال عباسی شوازی و رسول صادقی
علوم اجتماعی :: زن در توسعه و سیاست ::بهار 1384- شماره 11 (علمی-پژوهشی)
از 25تا 48
الگوی ازدواج در بین کشورها و حتی درون یک کشور متأثر از دو علت است ؛
1- عوامل فرهنگی و قومی
2- عوامل اقتصادی و اجتماعی
فرهنگ قومی در برگیرنده ی شیوه ی کلی زندگی، زبان، ایده ها، اعتقادات و ارزش ها و الگوهای رفتاری است.
• مطالعه ی طالب و گودرزی در سال 13٨٢ در استان سیستان و بلوچستان نشان دهنده ی این است که ؛ نگرش شیعیان (غیربلوچ ها) به خانواده حول محور ارزش های فردگرایانه است. درحالیکه اهل سنت (بلوچ ها) بیشتر به الگوی سنتی خانوادگی گرایش دارند.
• طبق بررسی ها، الگوی ازدواج زودرس (کمتر از پانزده سال) در میان بلوچ ها و لرها شایع تر از سایر گروه های قومی بوده است. و این الگو کمتر از همه در میان زنان گیلکی و مازنی دیده می شود.
• یافته ها نشان می دهد بیش از هشتاد درصد از ازدواج های زنان عرب و بلوچ توسط دیگران به ویژه والدین ترتیب یافته است.
• در گروه های قومی کرد، عرب، لر و به ویژه بلوچ هنجارهای سنتی حاکم است به همین دلیل تشکیل خانواده در سنین پایین و تحکیم پیوندهای خویشاوندی را از طریق ازدواج های فامیلی مورد تاکید قرار می دهد. عکس این وضعیت در گروه های قومی ترک، فارس، مازنی و به ویژه گیلکی است
• یافته ها نشان دهنده الگوهای متمایز ازدواج در میان گروه های قومی در ایران است. هرچند هنجارها و ارزش های قومی فرهنگی در ورای نوسازی اقتصادی اجتماعی اثر خود را اعمال نموده و به تفاوت در الگوهای ازدواج منجر شده است، با این حال عوامل اقتصادی اجتماعی نیز در تعدیل و کاهش اثر قومیت نقش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *