زن سرپرست خانوار و خانه های اشتغال جمعیت امام علی (ع) در یک نگاه

جمعیت امام علی همواره با رویکرد توانمندسازی تلاش کرده است تا خانواده های تحت پوشش خود را پس مدتی از چرخه نیاز به خود خارج سازد و کمک شان کند تا روی پای خود بایستند. در سالهای اخیر جمعیت فعالیت های کارآفرینانه را با رویکرد توانمندسازی زنان به صورت جدی در پیش گرفته است و در همین راستا خانه های اشتغال برای مادران یا زنان سرپرست خانوار در کنار خانه های ایرانی ایجاد شده اند .

تعریف زن سرپرست خانوار

به گفته اكثر جامعه شناسان محروم ترين گروه در بين زنان را زنان سرپرست خانواده تشكيل مي دهند و خانواده هایی که تحت سرپرستی زنان اداره می شوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانواده ها محسوب میشود. زنان سرپرست خانوار به سه گروه طبقه بندی می شوند :
 1. خانوارهای هستند که در آنها مرد بطور دائمی حضور ندارد و زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق بیوه شده اند یا دخترانی که ازدواج نکرده اند تنها زندگی میکنند.
 2. خانواده های هستند که مرد بطور موقت به دلیل مهاجرت،مفقود الاثر بودن،ومتواری بودن یا زندانی بودن و یا سرباز بودن غایب هستند زنان مجبور به تامین معاش زندگی خود و فرزندانشان هستند .
 3. خانوار های هستند که مرد حضور دارد ولی به علت بیکاری واز کارافتادگی و یا اعتیاد درامر معاش نقش ندارد و عملا زن سرپرستی را بر عهده دارد.

رویکردهای اجتماع در برابر زنان خودسرپرست

 • رویکرد حمایتی خیریه در برابر رویکرد خدماتی وجه غالب را دارد

 • سازمان ها و موسسات موجود به دلیل سهولت  در ارایه حمایت مالی کمتر گرایش به ارایه حمایت های غیر مالی دارند

 •  پوشش مادام العمر حمایتی

 •  رویکرد جمعیت امام علی (ع) مبتنی بر توانمندسازی و ایجاد فرصت های جدید برای تامین مخارج زندگی

دلایل ورود به حیطه زنان

 • آسیب پذیربودن این قشر از جامعه
 • خانواده محور بودن فرایند مددکاری جمعیت
 • نقش عمیق یک مادر در فرایند پرورش کودک
 • تغییر سبک زندگی محلات جنوب شهر
 • خارج نمودن زنان از چتر حمایتی خیریه گونه

مراحل توانمند سازی در خانه های اشتغال جمعیت امام علی(ع)

 • تامین نیازهای اولیه
 • اشتغال
 • حمایت از کودکان
 • ارتقاء وضعیت روحی
 • ارتقاء وضعیت جسمی

اهداف توانمندسازی در خانه های اشتغال جمعیت امام علی(ع)

 • هویت بخشی به قشری که فراموش شده و دیده نشده
 • افزایش خـود ـ كارآمـدی
 • افزایش خود ـ ارزشمندی و عزت نفس
 • افزایش كنترل بر زندگي
 • افزایش قدرت تـصميمگيـری و توانایی حـل مـسئله
 • افـزايش سازگاری
 • آرامش پس از بیان مشکلات در گروه های دوستی
 • کمک به زنان دیگری که در این شرایط قرار دارند
 • تاثیر مستقیم بر زندگی کودکان
 • افزایش امنیت اجتماعی

در خانه های اشتغال جمعیت امام علی (ع) علاوه بر ایجاد فرصت کاری و درآمد برای زنان خدمات حمایتی ذیل ارائه می گردد

 • مشاوره در قالب کارگاه های مختلف
 • مشاورات فردی
 • کارگاه های آموزشی مهارت های اجتماعی
 • کارگاه های آموزشی مهارت های فرزندپروری
 • کارگاه های کاهش آسیب
 • کارگاه های بهداشتی و درمانی مخصوص زنان
 • چک آپ ماهانه و ارجاع به پزشکان همکار جمعیت در صورت نیاز
 • کلاس های سوادآموزی
 • کلاس های ورزشی
 • اردوهای تفریحی
 • اردوهای زیارتی