نوشته‌ها

نگاهی به آسمان

/
نیایش مرا به دستی گرفتی به دست و لبخندی گرمسردار کوچه‌های درد خیره بر گذرگاه تنهایی ز داغ سنگین مادری که مادر کودکان بی‌پناه بود پروردگارا بر بازار شل…

خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

/
اولین روز خانه ایرانی احمدآباد مستوفی در سال ۹۷ چگونه گذشت؟ بعد از برنامه‌ریزی و تقسیم کار برای اولین اردوی سال جدید، به پیشنهاد بچه‌ها به دیدن یکی از دخترانما…