نوشته‌ها

آثار کودکان هنرمند بلوچ

/
هدفم فقط رسیدن به آن نقطه است چون آرزویی انتظار مرا میکشد اما نمیتوانم به آن برسم 📸مرتضی بلوچ ✏مرتضی بلوچ…

نوجوانان خانه ایرانی شهرری

/
نوجوانان خانه ایرانی شهرری در کلاس آموزش هنر معرق‌کاری پیشرفت چشم‌گیری داشته و در حال تکمیل تابلوهای معرق‌کاری شده‌ی خود هستند. آنها برش صحیح، قالب‌گیری و شناسایی چوب…

اثار کودکان هنرمند خانه ایرانی شهرری

/
پنجره ای رو به آرزو ها باز شد اما آرزو هایم نمی توانند پرواز کنند چون این سیاهی ها پرهایشان را ریشه کن کرده‌اند 📸 محمود بلوچ ✏ مرتضی بلوچ    …

اثار کودکان هنرمند خانه ایرانی شهرری

/
چشم هایت را باز کن این دنیا زیباست چون زیبایی‌هایش ما هستیم گل‌های خندان در این دنیا مرتضی بلوچ سعید بلوچ…

آثار کودکان هنرمند خانه ایرانی شهرری

/
امروز هیچ کس به نگاهم نمیاید، هرروز زنی که ازجلویم رد می شد گربه ای که زیرصندلیم می نشست آنها هم نیامدند، همه مرا تنها گذاشتند،ماندم فقط با این آسمان آبی و…