نوشته‌ها

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
انتخابی بین هیچ گزینه‌ی موجود

بریده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
آیین صفای سعی طرحی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
چقدر تصویر خانواده در جهانمان، منطبق است بر تعریف ایده‌آلی که از خانواده داریم؟

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
«بیکاری»، عامل پررنگ بسیاری از معضلات  

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه داخلی جمعیت امام علی

/
ما به کودکان، یک زندگی بدون ترس و خشونت را مدیون هستیم. نلسون ماندلا  

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
نقش خود را در شکل‌گیری معضلات اجتماعی واکاوی کنیم!  

چرخه‌ ی بازتولید فقر

/
چرخـه‌ی فقـر شـامل کلیـه‌ی عوامـل و رخدادهایـی اســت کــه باعــث می‌شــود، فقــر آغــاز شــده در یــک مقطــع زمانــی، بــدون مداخلــه‌ی هــر عامــل خارجــی، بــه همــ…