نوشته‌ها

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه داخلی جمعیت امام علی

/
ما به کودکان، یک زندگی بدون ترس و خشونت را مدیون هستیم. نلسون ماندلا  

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
نقش خود را در شکل‌گیری معضلات اجتماعی واکاوی کنیم!  

چرخه‌ ی بازتولید فقر

/
چرخـه‌ی فقـر شـامل کلیـه‌ی عوامـل و رخدادهایـی اســت کــه باعــث می‌شــود، فقــر آغــاز شــده در یــک مقطــع زمانــی، بــدون مداخلــه‌ی هــر عامــل خارجــی، بــه همــ…