نوشته‌ها

همایش کودک و صلح

/
برگزارکننده: شبکه یاری کودکان کار و شورای گسترش فرهنگ صلح (تهران، ساختمان انتشارات فنی ایران، ۱۹ شهریور) جمعیت امام علی در این نشست، به تشریح تعارض وجود بدترین اشکال…

کار دوست من است

/
  کار دوست من است با هفت سال فاصله‌ی سنی و چندان صمیمی که همان روز اول چیزی در کف دستم نوشت مادرم می‌گفت: تاول‌ها را نباید ترکاند و او کار بوده است …

حقشان کیف و کتاب و مدرسه بود و مادری کردن اجبارشان شد

/
در گوشه و کنار این شهر هستند دخترکانی که آینده‌شان در دود مه‌آلود اعتیاد خانواده محو شد و به رسم عروسک بازی، نوزادانشان را در آغوش گرفتند. حقشان کیف و کتاب و م…

گزارش ایرنا از تحقیق میدانی جمعیت امام علی در ارتباط با کودک آزاری در سکونتگاههای فقیرنشین

/
بر اساس این تحقیق کودکان در معرض آزارهای جنسی بیش از کودکان در معرض سایر انواع آزار در خطر اعتیاد قرار دارند. در مورد آزارهای جنسی کودکان، این مطالعه حکایت از آن…