عملکرد اورژانس اجتماعی با واقعیت مسئله کودک‌آزاری هم‌خوانی ندارد

/
مسئول خانه علم جمعیت امام علی (ع) گفت: به نظر می‌رسد در مشهد و در سراسر کشور سیستم و عملکرد اورژانس اجتماعی با واقعیت مسئله کودک آزاری هم‌خوانی ن…