دلنوشته

/
?بعد از تمرین یکشنبه اومد پیشم..‌ گفت:آقا ما هم می تونیم بیایم تو تیم دوو…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
حضور دکتر چالاک مجیدی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در محل برگزاری مسابقات…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
حضور دکتر محمد خبیری استاد دانشگاه تهران در محل برگزاری مسابقات…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
توزیع جوایز شرکت کنندگان رده سنی چهارم (نوباوگان)…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان ٦٠ متر رده ى چهارم اميرحسين خانى از پاكدشت على سينا حيد…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان ٦٠ متر رده ى سوم حكمت نورزه اى از ملك اباد مجاور هاشمى…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان ٦٠ متر رده ى دوم حامد كريمى از ملك اباد مرتضى تاجيكاز …

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان ٦٠ متر رده ى اول عليرضا حيدرى از قم عليرضا محمد…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان پرتاب توپ محمد حيدرى از ملك اباد يعقوب هاشمى از …

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان رشته ٤ در ١٠٠ متر امدادى رده سوم تيم خانه ايرانى …

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
?برندگان رشته ٤ در ١٠٠ متر امدادى رده دوم مقام اول        …