جان پدر، کجاستی؟

دستنوشته یکی از داوطلبان افغانستانی جمعیت امام علی (ع)