به مناسبت 20 دسامبر(30 آذرماه 99)، روز جهانی همبستگی بشر

همبستگیِ گم‌شده