به مناسبت ۲۰ دسامبر(۳۰ آذرماه ۹۹)، روز جهانی همبستگی بشر

همبستگیِ گم‌شده