چرخه‌ ی بازتولید فقر

چرخـه‌ی فقـر شـامل کلیـه‌ی عوامـل و رخدادهایـی اســت کــه باعــث می‌شــود، فقــر آغــاز شــده در یــک مقطــع زمانــی، بــدون مداخلــه‌ی هــر عامــل خارجــی، بــه همــان منــوال تــداوم یابــد.

چرخــه در ســاده‌ترین و مادی‌تریــن شــکل خــود، از تولــد یــک نــوزاد آغــاز می‌گــردد کــه در دوران جنینــی، از تغذیــه‌ی مناســب برخـوردار نبـوده اسـت.

ایـن کـودک دارای تاخیـر در رشـد بـوده و در معـرض بیماری‌هـای گوناگـون قـرار دارد و از سیسـتم ایمنـی مقتـدری برخـوردار نیسـت و مراحل رشـد را بـا تاخیـر طـی می‌نمایـد.

در تجربـه‌ی کار در خانه‌هـای ایرانـی، معلمـان و مـددکاران، بارهـا و بارهـا بـا کودکانـی روبـرو شـده‌اند کـه سنشـان را مثـلا ۵ سـال تخمیـن زده‌انـد،
امـا بـا نابـاوری کـودک سنش را ۹ یا ۱۰ سال اعلام کرده است!

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.