گزارش تصویری از امدادرسانی در مناطق آسیب دیده از سیل خوزستان؛ بهار 1398

تصاویر شناسایی و نیازسنجی جمعیت امام علی از مناطق سیل زده استان خوزستان در بهار 98

تصاویر امدادرسانی و خدمات دهی جمعیت امام علی در مناطق سیل زده استان خوزستان در بهار 98