فاکتورهای سیل بهار 1398

فاکتورهای خرید‌های انجام شده از محل کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان

فاکتورهای خرید‌های انجام شده از محل کمک‌های مردمی برای کمک به آسیب دیدگان سیل گلستان را در پایین می توانید مشاهده کنید.

 • تاریخ 2 فروردین 98
 • تاریخ 3 فروردین 98
 • تاریخ 4 فروردین 98
 • تاریخ 5 فروردین 98
 • تاریخ 9 فروردین 98
 • تاریخ 11 فروردین 98
 • تاریخ 14 فروردین 98
 • تاریخ 15 فروردین 98
 • تاریخ 3 فروردین 98
 • تاریخ 4 فروردین 98
 • تاریخ 5 فروردین 98
 • تاریخ 9 فروردین 98
 • تاریخ 11 فروردین 98
 • تاریخ 14 فروردین 98
 • تاریخ 15 فروردین 98
 • تاریخ 3 فروردین 98
 • تاریخ 4 فروردین 98
 • تاریخ 5 فروردین 98
 • تاریخ 9 فروردین 98
 • تاریخ 11 فروردین 98
 • تاریخ 14 فروردین 98
 • تاریخ 15 فروردین 98

فاکتورهای خرید‌های انجام شده از محل کمک‌های مردمی برای کمک به آسیب دیدگان سیل کرمانشاه و لرستان را در پایین می توانید مشاهده کنید.

 • تاریخ 10 فروردین 98
 • تاریخ 11 تا 13 فروردین 98
 • تاریخ 14 تا 15 فروردین 98
 • تاریخ 17 فروردین 98
 • تاریخ 10 فروردین 98
 • تاریخ 11 تا 13 فروردین 98
 • تاریخ 14 تا 15 فروردین 98
 • تاریخ 17 فروردین 98
 • تاریخ 10 فروردین 98
 • تاریخ 11 تا 13 فروردین 98
 • تاریخ 14 تا 15 فروردین 98
 • تاریخ 17 فروردین 98

فاکتورهای خرید‌های انجام شده از محل کمک‌های مردمی برای کمک به آسیب دیدگان سیل خوزستان را در پایین می توانید مشاهده کنید.

 • تاریخ ۹ تا ۱۴ فروردین ۹۸
 • تاریخ ۹ تا ۱۴ فروردین ۹۸
 • تاریخ 19 فروردین 98
 • تاریخ 20 فروردین 98
 • تاریخ ۹ تا ۱۴ فروردین ۹۸
 • تاریخ 15 تا 17 فروردین 98
 • تاریخ 19 فروردین 98
 • تاریخ 20 فروردین 98
 • تاریخ ۹ تا ۱۴ فروردین ۹۸
 • تاریخ 15 تا 17 فروردین 98
 • تاریخ 19 فروردین 98
 • تاریخ 20 فروردین 98

فاکتورهای خرید‌های انجام شده از محل کمک‌های مردمی برای کمک به آسیب دیدگان سیل ایران را در پایین می توانید مشاهده کنید.

 • تاریخ 19 فروردین 98
 • تاریخ 19 فروردین 98
 • تاریخ 19 فروردین 98
 • تاریخ 20 فروردین 98
 • تاریخ 22 فروردین 98
 • تاریخ 24 فروردین 98
 • تاریخ 25 تا 26 فروردین 98
 • تاریخ 27 فروردین ۹۸