تعریف جامع کودک آزاری، انواع کودک آزاری و پیامدهای آن